Afdrukken

Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten

Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten

Netwerk ongestructureerd
Het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverleners door te protocolleren en structu-reren zagen zorgaanbieders niet als oplossing. Zij waren bevreesd voor bureaucratisering en extra lasten. Persoonlijke netwerken en goede relaties vonden zij meer bepalend voor succes. Een uitzondering werd gemaakt voor het vastleggen van ieders verantwoordelijkheden, inspanningsverplichtingen en regieafspraken op bestuurlijk niveau. Zorgaanbieders evalueerden slechts 13% van de gemaakte afspraken. Door het ontbreken van protocollen, richtlijnen en evaluaties was er geen sprake van borging van kwaliteit van zorg.

Ondersignalering medische problemen
Er is een informatiehiaat bij de behandelende en begeleidende zorgaanbieders en daarmee risico van ondersignalering van medische problemen bij de LVG-cliënt. Zij bepalen zelf welke informatie zij delen met netwerkpartners. De zorgaanbieders verwerpen de optie van één cliënt één ondersteuningsplan, gezien de privacy van de cliënt. De cliëntenvertegenwoordiging dacht daar echter anders over en was wel voorstander van deze optie.

LVG-deskundigheid teveel onderschat
Het verschil tussen verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) en zorg voor LVG-ers is stimule-ring en activering (VG) tegenover grenzen stellen, structuur aanbrengen en bemoeizorg (LVG). Dit is bepalend bij de beoordeling van de deskundigheid van de ambulante begeleider. Zorgaanbieders onderkennen (soms) dit verschil nog te weinig, waardoor de LVG-cliënt niet de behandeling of zorg ontvangt die bij zijn intellectuele niveau en sociale vaardigheden past. Ook de onderwijsinstellingen bieden nog te weinig specialisatiemogelijkheden op het terrein van de LVG-doelgroep.

Veldnorm hard nodig
De risico's die de LVG-cliënt op dit moment loopt op schade als gevolg van het niet ontvan-gen van verantwoorde zorg zijn te groot. Het is daarom nodig normen voor verantwoorde netwerkzorg op te stellen. De resultaten van dit inspectieonderzoek - dat bestaat uit zes stappen (literatuuronderzoek, prioritering van risico's, vragenlijst, expertmeeting, instellingsbezoeken, werkconferentie) - vormen de basis voor een concept Normenkader dat de inspectie heeft opgesteld. De IGZ acht het noodzakelijk, gezien de geconstateerde risico's voor de LVG-cliënten, dat de zorgaanbieders in VGN-verband vaart maken met het beoordelen van het concept-normenkader en een veldnorm voor verantwoorde netwerkwerkzorg vaststellen. Ook de implementatie van deze veldnorm moet met kracht ter hand worden genomen.

pagina
3